Veranstaltungen

Veranstaltungen

Vortragender: Bruna Franceschini (Coimbra) Raum: Z01 Ort: MPIeR

Salamanca-Kolloquium: Bruna Franceschini: Reflections on the Legal Subject in the Context of Latin American Colonialism

Kolloquium
Zur Redakteursansicht